>> samordner.dk - Flash 6 detection - vent venligst et øjeblik! << 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samordner.dk tilbyder kurser om Familierådslagning, samt muligheden for at bestille uddannede og erfarne samordnere til afholdelse af Familierådslagning. Samordner.dk tilbyder også evalueringsmøder, konsulentbistand, formidling af metoden til familier, længere forløb med kombinationen af kurser, afholdelse af rådslagninger og opfølgende kursusdage.

På de følgende sider kan du se mere om, hvad Samordner.dk tilbyder samt vores priser. Du kan også få mere information om metoden Familierådslagning og downloade vores brochure. Du er altid velkommen til at kontakte os på mail, telefon eller ved at anvende menupunktet kontakt.

FAMILIERÅDSLAGNING MED EN SAMORDNER
Familierådslagning er et forum, hvor familien drøfter barnets problemer og sammen formulerer en handleplan for barnet/den unge. En Samordner er en neutral person, der er særlig uddannet til at planlægge og koordinere familierådslagningen i samarbejde med familien.

Formålet med Samordner.dk er at tilbyde kurser om Familierådslagning og at tilbyde erfarne og uddannede samordner til afholdelse af Familierådslagninger.

VORES VÆRDIGRUNDLAG
ENKELTHED - Det er afgørende for Samordner.dk at sikre, at alle aspekter i et forløb er enkle og overskuelige for alle deltagende parter.
NEUTRALITET - Samordner.dk ser neutralitet i forhold til de deltagende parter som afgørende for, at samordneren kan fungerer som et troværdigt bindeled mellem familien og forvaltningen.
FLEKSIBILITET - Familierådslagning er en dynamisk størrelse og afhænger meget af familiens behov og ønsker. Det er derfor vigtigt at Samordner.dk er fleksibel i sin tilgang til hver enkelt rådslagning, for at skabe det bedst mulige forløb.
FAGLIG UDVIKLING - Samordner.dk prioriterer faglig udvikling højt. Målet er at kunne tilbyde de ansatte samordnere muligheden for kvalificeret faglig sparring, ekstern supervision og relevante videreuddannelser.
KRITISK TILGANG - Samordner.dk mener at det er vigtigt konstant at forholde sig kritisk til metoden Familierådslagning og løbende sikre en diskussion om de problemer der er forbundet med metoden.

THEMBA MANGHEZI
Den daglige leder af Samordner.dk er Themba Manghezi. Themba Manghezi er uddannet som International og Interkulturel Socialrådgiver på Den Sociale Højskole i København, og er medlem af Foreningen af Samordnere i Familierådslagninger. Themba Manghezi er uddannet som samordner ved Lokal Center Ryvang og har arbejdet med Familierådslagning siden 1999. Themba Manghezi har blandt andet arbejdet på Døgnkontakten i København, Børnepsykiatrisk Ambulatorium på Københavns Amtssygehus i Glostrup og på Bøgen, en forbyggende indsats for unge og deres familier på Frederiksberg.

FREMTIDEN FOR SAMORDNER.DK
Nogle af de nuværende samordnere tilknyttet Samordner.dk, har arbejdet med FRS internationalt. De har derfor arbejdet med FRS inden for andre områder end dem, hvor metoden pt. anvendes i Danmark. Det er blandt andet inden for kriminalforsorgen, ældreplejen, alkohol og narkotika afvænning, samt forebyggende arbejde i skoleregi. Samordner.dk håber, at det i fremtiden vil være mulighed for at arbejde med FRS inden for nogle af disse områder i Danmark.

VI TILBYDER
Samordner.dk tilbyder kurser om Familierådslagning, samt muligheden for at bestille uddannede og erfarne samordnere til afholdelsen af rådslagninger.

KURSER
Samordner.dk tilbyder kurser om FRS til forvaltninger og institutioner. Det kan være i forbindelse med temadage o. lign. for organisationer der overvejer at arbejde med FRS eller søger mere viden om metoden. Kurserne tilpasses den enkelte institution og har derfor varierende indhold. Kurserne varierer fra tre timers informationskurser, til samlede forløb der indeholder flere dages internatkurser, afholdelse af rådslagninger og opfølgning. Nogle af de faste elementer er dog typisk: en detaljeret gennemgang af metoden, en gennemgang af rollefordeling, en gennemgang af de mere praktiske/organisatoriske aspekter af en FRS og oplæg til en kritisk diskussion af metoden.

SAMORDNERE
Når man har bestilt en samordner, afholdes der et formøde. Ved dette møde afklares opgavens karakter, samt andre praktiske detaljer som lokaler til rådslagningen, kontakten til familien o. lign. Samordner.dk anbefaler, at familien deltager ved dette møde, så man på den måde sikre, at familien har klarhed over: hvilken viden samordneren får, ansættelsesforholdet samt samordnerens rolle og neutralitet. Samtidig kan det give mulighed for at aftale datoer for rådslagningen og andre praktiske forhold.

ANDRE TILBUD FRA SAMORDNER.DK
Samordner.dk tilbyder altid en uforpligtende samtale til førstegangsbrugere, hvor vi sammen kan afklare, hvilke behov der er. Samordner.dk tilbyder også evalueringsmøder, konsulentbistand, formidling af metoden til familier o.a.

FAMILIERÅDSLAGNING
Familierådslagning (FRS) er et forum, hvor familien drøfter barnets problemer og sammen formulerer en handleplan for barnet/den unge. Målet for familierådslagning i Danmark er:
At sætte barnet i fokus
At den udvidede familie påtager sig øget ansvar, når et barn i familien har problemer
At anerkende og gøre brug af den udvidede families ressourcer
At finde løsninger, der er holdbare på længere sigt
At forbedre samarbejdet mellem familie og socialforvaltning
At styrke familiens mulighed for medbestemmelse i deres egen sag

FAMILIERÅDSLAGNING KAN DELES OP I TRE FASER
1. En afklarende del, hvor rådslagningen arrangeres ved hjælp af en samordner.
2. Selve mødet hvor, familierådslagningen finder sted og handleplanen udformes. Mødet afholdes i neutrale lokaler.
3. Efterspillet, hvor handleplanen implementeres og der afholdes opfølgende rådslagninger.

SELVE RÅDSLAGNINGEN KAN IGEN OPDELES I TRE DELE 1. Her er alle tilstede og de professionelle giver deres billede af den unge. 2. Familiens rum, hvor alle de professionelle forlader lokalet og familien udfra en forud aftalte ramme og spørgsmål beslutter hvad der skal ske i sagen og skriver det ned. 3. Alle kaldes ind igen, handleplanen gennemgås, samordneren sikrer at detaljer specificeres og sagsbehandleren godkender familiens handleplan.

SAMORDNEREN
En samordner er en person, der er særlig udvalgt og uddannet til at planlægge, koordinere og gennemføre familierådslagning i samarbejde med familien. Det væsentligste ved samordnerens rolle, er at han/hun ikke er ansat i forvaltningen, men kun ansættes til den specifikke opgave. Formålet med dette er, at samordneren skal kunne fungerer som en neutral person i forhold til familien og forvaltningen.

SAMORDNEREN I RÅDSLAGNINGEN
Samordneren spiller en aktiv rolle i alle tre faser af rådslagningen. I fase 1 hjælper samordneren familien med at synliggøre mulige deltagere vha. af genogrammer, tidslinealer o. lign. Samordneren informerer familien og de deltagende professionelle om metoden, hjælper med at finde og informere dem, der skal fungere som barnets advokat, referent osv. I fase 2 står Samordneren for alt det praktiske ved rådslagningen, fungerer som mødeleder ved selve rådslagningen og sikrer, at intentionerne i handleplanen tydeliggøres. I fase 3 er samordnerens rolle i princippet udspillet, men man anvender typisk den samme samordner til de opfølgninger, der finder sted. Opfølgningerne følger den samme struktur som rådslagningerne.

ANDRE VÆSENTLIGSTE AKTØRER Den udvidede familie - forældremyndighedsindehaveren(e) og barnet/den unge vælger sammen hvem der skal deltage i rådslagningen. Den udvidede familie kan bestå af slægtninge, nære venner osv.
Barnets advokat - barnet udpeger en person der i rådslagning skal fungerer som barnets advokat. Det vil sige en person der skal sikre at barnets synspunkter bliver hørt, at barnet forstår hvad der foregår, samt sikrer at barnet ikke lider overlast i løbet af rådslagningen. Barnets advokat er typisk en person i familien, men kan også være en lærer, gammel spejderleder osv. I visse tilfælde har forældremyndighedsindehaveren(e) også en advokat. Samordneren sikrer at barnets advokat nøje sættes ind i sin rolle, for derved at sikrer barnet bedst muligt.
Sagsbehandleren - sagsbehandleren har den første kontakt med familien. Det er sagsbehandleren der sammen med familien formulerer den ramme og de spørgsmål der danner grundlaget for rådslagningen. Til selve rådslagningen deltager sagsbehandlerens som informatør ved rådslagningens første del, og det er sagsbehandleren der skal godkende den endelige handleplan. Sagsbehandleren har de normale juridiske forpligtigelser til sagen.
Informatører - I rådslagningens første og tredje del deltager andre professionelle der har en kontakt til eller viden om den unge, lærere, medarbejdere fra institutioner osv.

!--Egne links --> Link til Westend - Webdesign, Flash m.m. - sarmordner.dk er designet af Lars bregendahl Bro: westend.dk
Flash m.m. Link
Link
Link
Link til Sara Bro
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Westend: webdesign
Westend.dk: Flash
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link

Link til Psykolog Nina Dam Jensen, København

http://www.itu.dk/people/larsbro/


Link Link til Psykolog Nina Dam Jensen, Cand. Psych. Aut., Byens Psykologer, København
Link